Ympäristön suojelu

Energiatuotanto sekä energian siirto aiheuttaa paljon vaikutuksia ympäristöön Osa näistä ympäristövaikutuksista on globaaleja tai niiden vaikutusalue on muutoin laaja, kun taas osa ympäristövaikutuksista on paikallisia tai alueellisia.
Ympäristöhaittoja, joihin energian tuottaminen ja siirto joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat, ovat esimerkiksi:

– Ilmastonmuutos
– Happamoituminen
– Luonnonvarojen vähentyminen
– Luonnon monimuotoisuuden vähentyminen sekä
– Jätteet.

Edellä mainittuihin ongelmiin voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota energiantuotantotapoihin, ihmisten kulutustottumuksiin sekä väestön määrän kasvuun. Nämä tekijät vaikuttavat osaltaan siihen, millaiseen suuntaan tulevaisuuden energiantuotanto sekä –käyttö kehittyvät. Yhteiskuntavastuu on äärimmäisen tärkeää energia-alalla!
Energian tuotannon ja energian siirron aiheuttamia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi puhdistustekniikoita parantamalla sekä siirtymällä energiantuotantotapoihin, jotka ovat aikaisempia tehokkaampia sekä ystävällisempiä ilmastolle. Ympäristövaikutuksia voidaan vähentää myös tehostamalla energian tuotantoa ja käyttöä.

Kestävä kehitys

Ympäristön suojeluun ja kestävään kehitykseen liittyvät keskeisesti seuraavat asiat:
– Ympäristöasioiden hallinta
– Yritysten yhteiskuntavastuu
– Ympäristöasioiden arviointi
– Ympäristömerkityn sähkön tuottaminen
– Päästöjen tarkkailu
– Päästöistä raportointi sekä
– Tutkimus- ja kehitystyö.

Ympäristöasioiden hallintaan liittyy yleisesti ympäristöjohtamisen käsite, joka on noussut aikaisempaa huomattavasti yleisemmäksi ja tärkeämmäksi käsitteeksi ympäristöasioiden noustua tärkeään osaan yritysten toimintaympäristöissä. Nykyisin yritysten tulee ottaa ympäristö huomioon kaikessa toiminnassaan sekä kantaa vastuunsa ympäristöstä huolehtimisessa. Nämä vaatimukset nousevat esiin jo lainsäädännössä, mutta tämän lisäksi myös asiakkaat sekä muut sidosryhmät asettavat ympäristönäkökohtia korostavia vaatimuksia usein aikaisempaa enemmän. Tämä pakottaa yritykset huomioimaan toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset aikaisempaa paremmin ja voivat olla jopa yrityksen kilpailutekijä sekä keino erottua markkinoilla. Ympäristöjohtamisella pyritään keräämään meriittejä, joilla yritys voi saavuttaa markkinaetua alati kiristyvillä markkinoilla. Tähän pyritään järjestelmällisen suunnittelun, seurannan sekä ohjauksen kautta. Nykyisin ympäristöjohtaminen nähdään osana muuta johtamista.

Jotta ympäristöasioita olisi helpompi hallita, on kehitetty erilaisia ympäristöjärjestelmiä, joista yleisin on ISO 14001 –standardi. ISO 14001 –standardi määrittelee vaatimukset, jotka koskevat ympäristöjärjestelmää. Yritys määrittelee itse ne toiminnot, jotka se haluaa ottaa järjestelmän piiriin. Yritys määrittelee itse myös sen tason, jolla se haluaa hallita ympäristöasioita. Yrityksellä on mahdollisuus hankkia omalle järjestelmälleen sertifikaatti, joka todistaa, että yrityksen ympäristöjärjestelmä täyttää kyseisen standardin vaatimukset. Monet yritykset rakentavat myös erilaisia laatujärjestelmiä sekä turvallisuusjärjestelmiä.

Yrityksen yhteiskuntavastuu voidaan nähdä kestävän kehityksen toteuttamisena. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että yritys ottaa vastuuta toimintansa aiheuttamista vaikutuksista yhteiskuntaan sekä yrityksensä sidosryhmiin. Yhteiskuntavastuu voidaan nähdä myös tehokkaana kilpailutekijänä, koska se parantaa yrityksen mainetta ja hyvä maine auttaa saamaan yritykseen hyviä työntekijöitä, uusia asiakkaita, sidosryhmiä sekä rahoittajia. Energia, joka täyttää kestävän kehityksen asettamat vaatimukset, on taloudellista, luotettavaa, ympäristöystävällistä sekä hyväksyttävää yhteiskunnallisesti.

Vastuullisen toiminnan osa-alueet liittyvät kolmeen ulottuvuuteen, jotka tulee saattaa keskinäiseen tasapainoon. Nämä kolme ulottuvuutta ovat ihmiset, ympäristö ja talous. Taloudellisen vastuun osalta on äärimmäisen tärkeää pitää huolta yrityksen kilpailukyvystä. Vastuu ympäristöasioista tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että yrityksen ympäristövaikutuksia seurataan koko energiaketjun läpi kokonaisvaltaisella tavalla, jota kutsutaan elinkaaritarkasteluksi. Sosiaalinen vastuu korostaa yrityksen vastuuta omasta henkilöstöstään. On tärkeää, että yritys huolehtii henkilökuntansa kehittämisestä sekä yksilöiden työssä jaksamiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstön on myös tärkeää saada riittävästi ja säännöllisesti koulutusta.

Lait

Energiantuotantoa säätelevät useat lait sekä asetukset. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelulaki, päästökauppalaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Ympäristölaki pyrkii estämään ympäristön pilaantumisen sekä edistämään luonnonvarojen käyttöä kestävällä tavalla. Laki pyrkii myös torjumaan ilmastonmuutosta. Tämän lisäksi kyseinen laki määrittelee muunmuassa myös ympäristöluvan soveltamistavat.
Päästökauppalaki edistää kasvihuonepäästöjen vähentämistä kustannustehokkaalla sekä taloudellisella tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä laki ympäristövaikutusten arvioinnista velvoittavat suurimpien hankkeiden kohdalla ympäristövaikutusten arvioimista. Vesilailla ohjataan sekä vesirakentamista että vesien käyttämistä ja jätelailla ja-asetuksella jätteiden hyötykäyttöä sekä jätehuoltoa.