Metsäenergia

Suomi on metsäenergian hyödyntämisen, puunkorjuun sekä polttoteknologian edelläkävijämaita. Kun metsäteollisuudessa käytetään puuta ja tuotetaan erilaisia puutuotteita, syntyy samalla erilaisia energiajakeita. Esimerkiksi keitettäessä sellua syntyy mustalipeää, sahanpurua sekä puun kuoria, joita hyödynnetään energialähteinä. Pääasiassa näitä energiajakeita käytetään teollisuuden voimalaitoksissa sekä lämpökattiloissa, joissa niiden avulla tuotetaan sekä sähköä, prosessihöyryä että lämpöä.
Suomen metsät tarjoavat energiakäyttöön myös metsähaketta, jota tuotetaan etupäässä päätehakkuiden yhteydessä syntyvistä sivutuotteista, kuten oksista, latvuksista sekä kannoista. Lisäksi metsähaketta saadaan harvennushakkuiden yhteydessä harvennetuista pienpuista. Metsähakkeita käytetään energiantuotannossa yhä enemmän ja enemmän.

Perinteisesti kotitalouksien lämmitykseen on käytetty puuta ja vielä nykyäänkin puuta käytetään kotitalouksien lämmittämiseen sähkölämmityksen rinnalla. Yksinomaan puulämmitteisiä kotitalouksia on maassamme enää vähän; kaukolämpö ja sähkölämmitys ovat ajaneet puulämmityksen ohi.
Yksi merkittävistä energiajakeista on kierrätyspuu; elinkaarensa lopussa sekä puutuotteet että puurakenteet on mahdollista käyttää energiantuotantoon. Metsien lisäksi myös pellot tarjoavat bioenergian käyttömahdollisuuksia. Ruokohelpeä kasvatetaan Suomessa energiajakeeksi ja sitä hyödynnetään sekä lämmityskattiloissa että voimalaitoksissa. Moni peltoviljelyn tuotteista sopii sellaisenaan energiantuotantoon. Niistä voidaan myös jalostaa sekä bioöljyä että –kaasua. Noin 1/5 maassamme käytetystä energiasta on bioenergiaa. Sähköenergiasta reilu 10% on bioenergialla tuotettua.

Tulevaisuus

Mielestämme maassamme on tärkeää lisätä puuperäisten polttoaineiden, lähinnä metsähakkeen, käyttämistä. Tavoitteena on, että metsähakkeen käyttäminen energianlähteenä nousisi siten, että sen käyttömäärä olisi 25 TWh vuoteen 2020 tultaessa. Metsähaketta käytettiin energianlähteenä esimerkiksi vuonna 2014 yhteensä 15 TWh eli nopean kasvuvauhdin tulisi jatkua, jotta kyseinen tavoite saavutettaisiin.

Suomessa on nykyisin puuta enemmän kuin koskaan ja metsä myös kasvaa aikaisempaa nopeammin. Raaka-aineiden riittävyys ei siis rajoita metsäenergian käyttämisen lisääntymistä. Koska puuta saadaan kotimaasta, vähentää metsäenergian käyttö riippuvuuttamme tuontipolttoaineista. Samalla metsäenergian käyttö parantaa maamme työllisyystilannetta, erityisesti haja-asutusalueilla. Puu on polttoaineena ympäristöystävällistä, mutta sen lämpösisältö on selkeästi heikompi kuin fossiilisten polttoaineiden.
Puupolttoaineen hinnassa esiintyy vaihtelua alue alueelta eikä puuta kannata taloudellisesti kuljettaa kauas. Jos puuta on kuitenkin saatavana polttoaineeksi kilpailukykyiseen hintaan, on sillä mahdollista korvata etenkin turvetta. Ympäristönäkökohtiin tulee tulevaisuudessa kiinnittää nykyistäkin suurempaa huomiota, jotta voimme jättää puhtaan ympäristön myös tuleville sukupolville!

Ympäristö

Metsäenergia lukeutuu uusiutuviin energialähteisiin. Puun polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mutta nämä hiilidioksidipäästöt luokitellaan kasvihuonekaasuneutraaleiksi. Kun puuta käytetään energiakäytössä, tulee pitää huolta siitä, että metsää kasvatetaan vähintään saman verran kuin sitä käytetään. Tällöin puun hyödyntäminen energiakäytössä ei aiheuta hiilidioksidipitoisuuden kasvua ilmakehässä.

Metsän käyttö vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen sekä erilaisten lajien suojelemiseen. On tärkeää huomioida suojeltavien lajien ympäristön suojeleminen ja toimia metsissä näitä lajeja ja lajien elinympäristöjä suojellen sekä kestävällä tavalla. Ympäristön suojelusta ja kestävän kehityksen periaatteistamme voit lukea lisää sivulta ”Ympäristön suojelu”, jolla kerromme energian tuotannon sekä siirron aiheuttamista ympäristövaikutuksista sekä keinoista, joilla näitä vaikutuksia pyritään minimoimaan. Ympäristöön kohdistuvia riskejä ovat esimerkiksi happamoituminen, ilmastonmuutos, luonnonvarojen väheneminen, luonnon monimuotoisuuden vähentyminen sekä jätteet. Pyrimme toimimaan omassa yrityksessämme mahdollisimman ympäristövastuullisesti ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Pyrimme kiinnittämään huomiota ympäristöasioiden hallintaan sekä ympäristömerkityn sähkön tuottamiseen. Pyrimme myös tarkkailemaan päästöjä sekä raportoimaan niistä. Lisäksi pyrimme sijoittamaan aikaamme ja varojamme myös tutkimus- ja kehitystyöhön. Mielestämme toiminnan perustan sekä kehittämistyön tulee pohjautua tieteelliseen tietoon, jota pyrimme saamaan tieteellisen tutkimuksen avulla.

Metsäenergian käyttö vaikuttaa myös metsän ravinnetasapainoon sekä maisemien esteettisyyteen. Puu on suhteellisen puhdas polttoaine, jonka polttaminen aiheuttaa vähemmän typpi-, rikki- sekä raskasmetallipäästöjä, kuin muiden kiinteiden polttoaineiden polttaminen. Puu sisältää myös vähemmän tuhkaa kuin muut kiinteät polttoaineet, joten puun polttamisesta aiheutuvat hiukkaspäästöt voidaan havaita puhdistustekniikoiden avulla.